Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech společnosti ARMYSHOP.CZ, s.r.o., od 9.11.2022

 

Obchodní společnost: ARMYSHOP.CZ, s.r.o.,

se sídlem: Národní obrany 718/22, Praha 6 - Bubeneč, Česká republika

IČ: 25919229, DIČ: CZ 25919229

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 129326

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") platí upravují práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností ARMYSHOP.CZ, s.r.o. se sídlem Národní obrany 718/22, 16000 Praha 6, Bubeneč, Česká republika, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 129326 jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a kupujícím jímž je spotřebitel jenž je vymezen v §419 zák. č. 89/2012 Sb., ve zn. pozd. předp.(dále jen "kupující").

1.1.1. Spotřebitel, jenž je vymezen v §419 zák. č. 89/2012 Sb., ve zn. pozd. předp. jako každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná (dále jen "kupující spotřebitel").

1.1.2. Podnikatel, jenž je vymezen v §420 zák. č. 89/20122 Sb., ve zn. pozd. předp. jako ten, kdo uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „kupující podnikatel“).

1.2. Pokud ustanovení těchto VOP platí obdobně pro kupujícího spotřebitele i pro kupujícího podnikatele, pak je dále souhrnně označen jako "kupující"

1.3. Expedice prodávajícího se nachází na adrese Studénka 160, 54931 Velké Poříčí (dále jen "provozovna").

1.4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím podnikatelem výslovně neupraveny těmito VOP ani smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,  oba ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Tyto obchodní podmínky neupravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím uzavírajícím kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či samostatným výkonem svého povolání či osobou, jenž jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.6. V případě rozdílů mezi textem VOP a kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se užije textu kupní smlouvy.

1.7. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

1.8. Součástí obchodních podmínek jsou dále dokumenty Reklamace a vrácení zboží, Způsob doručení, Způsob platby, Vzorový formulář k odstopení od kupní smlouvy. 

1.9. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím internetových stránek na adresách www.armyshop.cz, www.brandit.cz, www.surplus.cz a www.carinthiashop.com.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ARMYSHOP.CZ jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetových obchodů. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.

2.4. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v momentě potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, jenž bude zasláno prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty zadané kupujícím v rámci objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícími a prodávajícími vzájemná práva a povinnosti.

2.5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné a pravdivé vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky. Údaje uvedené kupujícím jsou považovány za správné.

2.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení plné kupní cenyjejím převzetím. 

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

2.11. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu kupní smlouvy.

3. Ochrana osobních dat a zasílání obchodních sdělení

3.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

3.2. Za poskytnutí plnění budou zpracovávány Vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto VOP. Poskytnutí osobních údajů je pro poskytnutí plnění nezbytné a bez tohoto zpracování nebude možné kupní smlouvu uzavřít.

3.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích a nebo je přímo aktualizovat na svém zákaznickém účtu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednávkou, se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

3.5. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující vyžádá při registraci, a to do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit, nebo když si je ukončí sám na svém zákaznickém účtu.

3.6. Kupující souhlasí s tím, že ho za účelem potvrzení objednávky nebo pro případ dohody o doručení, či osobní odběr objednaného zboží bude telefonicky nebo emailově kontaktovat příslušné pracoviště (zákaznický servis), nebo smluvní přepravní partner prodávajícího.

3.7. Společnost ARMYSHOP.CZ, s.r.o., je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00050338.

 

 

4. Prodej zboží s omezením

4.1. Podle platných zákonů je nákup některých typů zboží omezen dosažením věku 18-ti let. Jedná se o následující skupiny zboží:

a) airsoftové zbraně (zbraně kat. D dle zák. č. 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu ve zn. pozd. předp.)

b) pyrotechnické prostředky (pyr. předměty třídy I. II. T0 a T1 dle vyhl. č. 174/1992 Sb. Vyhláška o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi)

c) sebeobranné prostředky k individuální obraně jednotlivce (paralyzery, sebeobranné spreje, teleskopické obušky a pod.) za dodržení podmínek nutné obrany- §13 a krají nouze - §14 Trestního zákona č.140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.2. U zboží prodejného pouze osobám starším 18-ti let je tato skutečnost vždy řádně uvedena.

4.3. Kupující, který nakupuje zboží prodejné osobám starším 18-ti let musí svoji plnoletost pravdivě potvrdit při dokončování nákupního procesu. V opačném případě mu nebude umožněno toto zboží nakoupit.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Ceny zboží, služeb a přepravného jsou uvedeny dle volby v Kč, v EUR nebo USD. Daň z přidané hodnoty (DPH) je uvedena vždy podle předpokládané lokace dodání, dle Zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.. V e-shopu jsou ceny smluvní, vždy aktuální a platné s vyjímkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

5.2. Společně s cenou zboží je povinen kupující zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (viz čl. 8). Cena zboží společně s náklady spojenými s balením a dodání zboží tvoří celkovou kupní cenu.

5.3. Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

a) v hotovosti na dobírku při předání zboží. Při předání zboží je ověřovaná totožnost kupujícího.

               b) předem bezhotovostně online platebním systémem banky

c) Předem bezhotovostně převodem na bankovní účet. U mezinárodního platebního styku musí plátce zvolit formu poplatků:

SHA ("shared") Jedná se o variantu, kdy plátce hradí polpatky své bance a příjemce poplatky bance své, popř. zprostředkujícím bankám.

 

      Měna Číslo účtu IBAN BIC (SWIFT)
   CZ CZK 8840050277 / 5500 CZ93 5500 0000 0088 4005 0277 RZBCCZPPXXX
   CZ CZK 215649106 / 0300 CZ66 0300 0000 0002 1564 9106 CEKOCZPPXXX
   CZ logo-csob.png EUR 260591994 / 0300 CZ62 0300 0000 0002 6059 1994 CEKOCZPP
   CZ logo-csob.png USD 260592188 / 0300 CZ62 0300 0000 0002 6059 2188 CEKOCZPP
   SK logo-csob.png EUR 4015457140 / 7500 SK06 7500 0000 0040 1545 7140 CEKOSKBX

 

5.4. Splatnost kupní ceny v případě platby v hotovosti či platby na dobírku nastává v okamžiku převzetí zboží. 

5.5. V případě platby bezhotovostně na účet je kupující povinen uvést variabilní symbol přiřazený v objednávce. Platební povinnost kupujícího je splněna připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.

5.6. Pokud v případě bezhotovostní platby nebude do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy platba připsána na účet prodávajícího, bude kupující elektronickou poštou vyzván, aby se vyjádřil k tomu, jak bude se zásilkou dále nakládáno. Pokud se kupující nevyjádří do 7 dnů od doručení první výzvy, bude dále postupováno dle odst. 8.8.

5.7. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu.

5.8. Prodávající je plátcem DPH.

6. Slevy

6.1. Slevy pro kupující:

Kupující může získat některou z následujících slev:

a) při registraci v některém z uvedených e-shopů
provozovaných společností ARMYHOP.CZ, s.r.o.       - sleva   2%

b) při celkovém odběru zboží za více než 10.000 Kč - sleva   5%

c) při celkovém odběru zboží za více než 20.000 Kč - sleva   8%

d) při celkovém odběru zboží za více než 50.000 Kč - sleva 10%

6.2. Slevy pro profesní zákazníky:

a) Sleva poskytovaná příslušníkům Aktivních záloh. Příslušníkům Aktivních záloh poskytujeme slevu 10%, která je platná na celý nabízený sortiment. Slevu lze uplatnit na základě předložení platné dohody uzavřené s armádou ČR. Kopii tohoto dokladu je možné zaslat emailem, faxem nebo poštou. Kopie dokladu se musí shodovat s originálem a musí na ní být zřetelné razítko příslušné vojenské správy, která smlouvu vydala.

b) Sleva poskytovaná příslušníkům Armády a Policie České republiky. Příslušníkům Armády a Policie České republiky (včetně příslušníků Městských policií) poskytujeme slevu 10%, která je platná na celý nabízený sortiment. Slevu lze uplatnit na základě předložení služebního nebo vojenského průkazu.

6.3. Slevy se počítají z platných maloobchodních cen bez daně z přidané hodnoty (DPH).

6.4. Celkový odběr je součtem všech uskutečněných nákupů daného kupujícího v našem internetovém obchodě a počítá se v cenách bez DPH.

6.5. Patřičná sleva je nastavena automaticky po překročení hranice celkového odběru některou z objednávek. Sleva je poté platná pro všechny následující nákupy (do případného dosažení další slevové kategorie).

6.6. Slevy jsou přístupné pouze registrovaným kupujícím.

6.7. Stálé zákaznické slevy (odběrové, profesní) nelze uplatnit na zboží, které je zařazeno do běžné slevové akce (cena dne, cena týdne, cenová akce, doprodej, zaváděcí cena, či II jakost, žolík a další). Stálé zákaznické obratové slevy a slevy na zboží nelze kombinovat.

7. Expediční lhůty a vystavené doklady

7.1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky (při objednávce na dobírku) nebo platby (při bezhotovostní platbě předem).

7.2. V případě objednávek ze zahraničí může vzhledem na nutnost celního odbavení zásilek, dojít k prodloužení expediční lhůty o další jeden až dva dny.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci. 

7.4. Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné ji zakázkově vyrobit, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. 

7.5. Kupující může v případě nemožnosti expedice části objednávky požádat o zaslání té části zboží, která je skladem. V tomto případě bude kupující hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží pro každou objednávku zvlášť.

7.6.Pokud je zboží opatřeno záručním listem, je tento list dodáván společně se zbožím. 

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Dle čl. 5.2.  je kupující povinen společně s cenou zboží uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen "poštovné a balné"). 

8.2. Při nákupu nad 1500,- Kč s DPH náklady dle čl. 8.1. kupující nehradí. (viz. https://www.armyshop.cz/zpusob-doruceni)

8.3. Přeprava a dodání zboží může proběhnout následujícími způsoby, pokud je do lokace doručení nabízena:

a) Osobním odběrem na vzorkové prodejně

b) Českou poštou - DOPORUČENÝ DOPIS (do 0,5 kg)

c) Českou poštou - BALÍK DO RUKY

d) Českou poštou - BALÍK DO BALÍKOVNY

e) Přepravní službou PPL

f) Přepravní službou DHL

8.4. Výše poplatků:

V rámci České republiky :

            a) Česká pošta - DOPORUČENÝ DOPIS (do 0,5 kg)        65,- Kč, 
                b) Česká pošta - BALÍK DO RUKY     100,- Kč, Dobírka 35,- Kč
   c) Česká pošta - BALÍK DO BALÍKOVNY       75,- Kč, Dobírka 35,- Kč
   d) PPL Odběrná místa (Dopravné při ceně objednávky nad 1500,- Kč c ČR zdarma)       59,- Kč, Dobírka 25,- Kč
   e) PPL Private (Na adresu)       85,- Kč, Dobírka 25,- Kč   
   f) Zásilkovna - Odběrná místa       75,- Kč, Dobírka 25,- Kč
   g) PPL Business (pro VO/B2B)      120,- Kč, Dobírka 30,- Kč       

V případě zásilky do zahraničí:

Poplatky za přepravu se počítají dle přepravce a nabízené služby v závislosti na výsledné hmotnosti zásilky. O výši přepravného, včetně hmotnostního příplatku,  zákazníka informujeme v průběhu nákupního procesu v kroku 2.

8.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8.6. Pokud se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním. 

8.7. V případě nedoručení dle čl. 8.6. bude kupující elektronickou poštou vyzván, aby se vyjádřil k tomu, jak bude se zásilkou dále nakládáno.

8.8. Pokud se kupující k výzvě dle čl. 8.7 ve  lhůtě 7 dnů nevyjádří, dojde k odstoupení od smlouvy dle 10.  Kupující bude na odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu upozorněn. V tomto případě bude další nákup kupujícího v internetových obchodech prodávajícího možný pouze při zvolení platby předem (převodem). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

8.9. Jestliže kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, je povinen uhradit k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné.

8.10. Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.

9. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka

9.1. Prodávající se zavazuje kupujícímu plnit řádně, bez vad a v souladu s expedičními lhůtami dle čl.7 

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

9.3. Článek 9.2. se nepoužije:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené  jejím běžným uříváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, 

d) nebo vyplívá-li to z povahy věci.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.5. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

9.6. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.7. Další práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího stejně jako postup při uplatnění práva z vadného plnění upravuje reklamační řád prodávajícího.

9.8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Kupující spotřebitel má na základě § 1829 odst. 1 právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující, nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce), převezme zboží.

10.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat obchodní společnost ARMYSHOP.CZ, s.r.o., formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu provozovny: ARMYSHOP.CZ, s.r.o., Slavíkov - Studýnka 160,  54931 Hronov, faxem nebo e-mailem). Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nejde však o povinnost.

10.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

10.4. Pokud kupující spotřebitel odstoupí od této smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, vráceny všechny platby, které prodávající od kupujícího spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání, tím není dotčen 10.6. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Vrácením platby kupujícímu spotřebiteli nevznikají další náklady.

10.5. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí,vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.6. V případě že kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy pouze částečně, je prodávající povinen uhradit kupujícímu spotřebiteli pouze náklady na dodání zboží v rozsahu o kolik by se snížilo v případě, že by byla původně smlouva plněna bez části, od které kupující spotřebitel odstupuje.

10.7 V souladu s §1832 odst. 3 občanského zákoníku si kupující spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

10.8. Platbu prodávající vrátí až po obdržení zboží nebo ve chvíli, kdy kupující spotřebitel prokáže, že zboží již zaslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

10.9. Zboží je kupující spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese vzorkové prodejny : ARMYSHOP.CZ, s.r.o., Slavíkov-Studýnka 160, 54931 Hronov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

10.10. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

10.11. Kupující spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

10. 12. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

10.13. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu formou storna objednávky do okamžiku, než prodávající předá zboží k přepravě.

10.14. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy nelze v souladu s usnesením § 1837 občanského zákoníku v případě zboží zhotovované na zakázku (např. identifikační známky, jmenovky a oblečení šité na míru), a nebo u zboží uzavřeném v obalu, které kupující vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

10.15. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě pokud:

a) zboží ještě nebylo převzato kupujícím.

b) se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená a kupující se ke dalšímu postupu nevyjádřil do 7 dnů od první výzvy čl. 8.8.

c) Pokud v případě bezhotovostní platby nebude do pěti pracovních dnů od splatnosti objednávky platba připsána na účet prodávajícího a kupující se ke dalšímu postupu nevyjádřil do 7 dnů od první výzvy dle čl. 5.6.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.04.2016 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předchozí (Obchodní podmínky platné do 29.04.2016).

11.2. Kupní smlouva a veškeré otázky se smlouvou související se řídí českým právem, je-li pro ně volba práva přípustná.

11.3. V případě, že ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

11.4. Změny kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na stránkách internetového obchodu ARMYSHOP.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

11.6. Není-li ve VOP výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Obchodní podmínky platné do  8. 11. 2022

        Obchodní podmínky platné do 24. 05. 2018

 Obchodní podmínky platné do 29. 04. 2016

 Obchodní podmínky platné do 2. 11. 2014

 Obchodní podmínky platné do 31. 12. 2013